Jak pozyskać dotację?

Bezpłatne konsultacje

Zleć napisanie wniosku

Rozliczanie i realizacja

Dowiedz się więcej o działaniach

Ekspansja przez innowacje

Transfer wiedzy do MŚP

Internacjonalizacja

Odnawialne źródła energii

Szkolenia

Instytucje Otoczenia Biznesu

RPO POMORSKIE 2014 – 2020

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego  2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, realizowany w latach 2014-2020 to program, którego celem jest uruchomienie nowych strategii rozwojowych  dla województwa, ale w szczególności dla przedsiębiorstw w sferze gospodarczej, edukacyjnej,  zawodowej i społecznej, poprzez wykorzystanie i zagwarantowanie specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.

 

RPO WP 2014-2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie 1,86 mld EUR, w tym 1,34 mld EUR z EFRR i 524,6 mln EUR z EFS. Wartość środków unijnych w nowym okresie programowania jest wyższa od Programu Regionalnego RPO WP na lata 2007-2013, tym samym jest to największy w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjny i oferujący ogromne możliwości skorzystania z unijnych dotacji.   

 

Osie Priorytetowe

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 mamy możliwość skorzystania z dotacji i wsparcia w ramach następujących osi priorytetowych:

 

Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja Wiedzy

Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa

Oś Priorytetowa 3. Edukacja

Oś Priorytetowa  4. Kształcenie zawodowe

Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie

Oś Priorytetowa  6. Integracja

Oś Priorytetowa 7. Zdrowie

OŚ Priorytetowa 9. Mobilność

OŚ Priorytetowa 9. Mobilność

Oś Priorytetowa 8. Konwersja

OŚ Priorytetowa 9. Mobilność

Oś Priorytetowa 10. Energia

Oś Priorytetowa 11. Środowisko

Oś Priorytetowa  12. Pomoc techniczna

Inteligentne Specjalizacje Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Obszary ISP zostały uznane za istotne dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie, dokonując wyboru następujących Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

 • ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne;
 • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
 • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;
 • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

 

Opis obszarów Inteligentne Specjalizacje Województwa Pomorskiego

 

1) ISP 1 – będzie sprzyjać efektywnej ekonomicznie i bezpiecznej dla środowiska eksploracji i eksploatacji zasobów morza dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak:
      a) specjalistyczne pojazdy, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim;

 1. b) urządzenia i systemy podwodne;
 2. c) technologie transportowo-logistyczne w portach i na ich zapleczu;
 3. d) technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich, portowych i przyportowych; e) urządzenia i systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w strefie przybrzeżnej;
 4. f) nowe sposoby użytkowania zasobów morza.


2) ISP 2 – będzie sprzyjać efektywności i bezpieczeństwu różnorodnych aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak:

 1. a) multimodalne interfejsy człowiek-maszyna;
 2. b) systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy;
 3. c) przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury obliczeniowe.


3) ISP 3 – będzie sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak:

 1. a) zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w budownictwie i transporcie;
 2. b) odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka;
 3. c) smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii;
 4. d) magazynowanie energii;
 5. e) pojazdy o napędzie alternatywnym;
 6. f) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych;
 7. g) biokomponenty i biopaliwa; h) energetyczne wykorzystanie odpadów.


4) ISP 4 – będzie sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak:
a) kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii;

 1. b) systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

 

RPO Pomorskie. Perspektywa 2014-2020. Materiały do pobrania

FUNDUSZE UNIJNE POMORSKIE 2014-2020

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE

Z EKSPERTAMI DOTACJE EXPORT GROUP!!

ZADZWOŃ: 42 205-02-85

POZYSKUJEMY DOTACJE UNIJNE DLA FIRM 

 Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

więcej

RPO POMORSKIE - POZYSKUJEMY DOTACJE!!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KLUCZOWYCH OBSZARÓW WSPARCIA:

EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE DLA MŚP

TRANSFER WIEDZY DO GOSPODARKI

AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA

WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 

 

więcej

Wiadomości

Jest najnowsza wersja SZOOP RPO Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego opublikował najnowszą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zaktualizowany dokument został uzupełniony o ważną część Kryteriów wyboru projektów  oraz o listę przedsięwzięć zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego.

 

więcej...

Zasady wdrażania RPO Pomorskiego

Są już dostępne Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które zostały pozytywnie zatwierdzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Tym samym uchwałą nr 628/54/15 Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził treść dokumentu. Zapoznanie się z wytycznymi dla instytucji ubiegających się o dotacje jest obligatoryjne. Mamy szansę dowiedzieć się, jakie wydatki będą kwalifikowalne lub jakie są zasady prowadzenia projektu w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. 

więcej...

Znajdź najbliższy oddział DOTACJE EXPORT GROUP